Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en de functionaliteit te waarborgen. Lees meer Accepteren

Algemene voorwaarden

De belangrijkste bepalingen van de Algemene Verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Van Cranenbroek luiden als volgt:

Artikel 2: Aanbiedingen, bevestigingen en prijzen

2.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend.
2.3 Alle opgegeven prijzen gelden voor levering af winkel tenzij anders overeengekomen.

Artikel 3: Levering, risico en leverings- en reparatietijden

3.1 Tenzij anders overeengekomen, worden alle leveringen geacht plaats te vinden vanaf de winkel van Van Cranenbroek. De verkochte zaak is vanaf het tijdstip van het sluiten van de koopovereenkomst voor rekening en risico van de afnemer.
3.2 Opgegeven levertijden en reparatie- en/of installatieduur worden steeds bij benadering vastgesteld en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen.

Artikel 4: Betalingsvoorwaarden

4.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, moet betaling contant geschieden bij aflevering van de zaken en/of na het verrichten van de werkzaamheden, zonder dat enig beroep op verrekening of korting kan worden toegestaan.
4.2 Indien de vordering van Van Cranenbroek niet contant of niet krachtens de gesloten overeenkomst wordt betaald, is Van Cranenbroek gerechtigd de vordering te verhogen met een rente van 1% per maand ? of de dagen na factuurdatum of de overeengekomen betalingsdatum. Indien de afnemer in gebreke blijft met (tijdige) betaling, is Van Cranenbroek bovendien gerechtigd het door de afnemer verschuldigde bedrag te verhogen met incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten worden ten deze gesteld op 15% van het bedrag der vordering met een minimum van euro 100,--.

Artikel 5: Ontbinding

5.1 Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens de afnemer een schriftelijke ontbindingsverklaring tot Van Cranenbroek richt, zal de afnemer te allen tijde Van Cranenbroek eerst schriftelijk in gebreke te stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen danwel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen de afnemer nauwkeurig schriftelijk dient te melden.
5.2 De afnemer heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

6.1 Van Cranenbroek behoudt zich de eigendom voor van door haar geleverde of te leveren zaken, zolang de vorderingen betreffende de tegenprestatie voor door Van Cranenbroek aan de afnemer krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken van krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de afnemer verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten, niet door de afnemer aan Van Cranenbroek voldaan zijn.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1 De aansprakelijkheid van Van Cranenbroek beperkt zich tot het nakomen van zijn garantieverplichting. Iedere verdere aansprakelijkheid is uitgesloten, hetzij voor indirecte schade, kosten en interesten van welke aard of uit welken hoofde dan ook en ongeacht of het geleverde product/uitgevoerde installatie al of niet is verwerkt, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Van Cranenbroek, waarbij nimmer aansprakelijk gesteld zal kunnen voor een hoger bedrag dan รณ van het aan Van Cranenbroek voor het geleverde in totaal verschuldigde bedrag.

Artikel 8: Garantie

8.1 Van Cranenbroek garandeert de goede werking van de geleverde goederen en uitgevoerde installatie alsmede dat de geleverde goederen en uitgevoerde installatie deugdelijk zijn en aan redelijke eisen van bruikbaarheid voldoen, met dien verstande dat de garantie betreffende (van derden betrokken) goederen en materialen nimmer verder zal gaan dan de garantiebepalingen van de betreffende leverancier/fabrikant.
8.2 De garantiebepaling van Van Cranenbroek strekt zich uitsluitend uit tot alle gebreken, welke zich vertonen onder omstandigheden, die bij de totstandkoming van de overeenkomst zijn te voorzien, alsmede bij een juiste wijze van gebruik in het bijzonder strekt de garantie zich niet uit tot gebreken welke voortvloeien uit normale slijtage, onvoldoende en/of slecht onderhoud door de koper/opdrachtgever, veranderingen aangebracht zonder schriftelijke toestemming Van Cranenbroek en door of vanwege de koper/opdrachtgever uitgevoerde reparaties, alsmede in geval de geleverde goederen niet volgens de door Van Cranenbroek c.q. fabrikant gegeven richtlijnen en voorschriften zijn gemonteerd dan wel aangesloten.
8.3 Met inachtneming van het gestelde in 8.1 beperkt de garantie zich tot herstel van materiaal en/of constructiefouten en heeft geen betrekking op vergoeding van kosten en schade die daarvan een gevolg zijn. Het nakomen van de garantieverplichting en het verlopen van de garantietermijn sluiten elke vordering tot herstel of tot vergoeding van de kosten en schade, ook uit hoofde van later aan de dg getreden gebreken uit.
8.4 De kosten van het opsporen en herstellen van gebreken die op grond van deze bepaling niet door de garantie worden gedekt, zullen aan de koper/opdrachtgever tegen de geldende tarieven in rekening worden gebracht.
8.5 De garantie geldt gedurende de periode aan de voorzijde van deze overeenkomst c.q. factuur vermeld.
8.6 Garantie wordt uitsluitend verleend op vertoon van het originele garantiebewijs.

Artikel 9: Reclames

9.1 Eventuele reclames, zowel op leveringen van zaken, als op uitgevoerde werkzaamheden/reparaties, als op factuurbedragen, dienen binnen bekwame tijd na ontvangst van de zaken, respectievelijk na het verrichten van de werkzaamheden/reparaties, respectievelijk na ontvangst van de facturen, schriftelijk bij Van Cranenbroek te zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van de feiten waarom de reclame betrekking heeft.
9.2 Onder bekwame tijd wordt verstaan binnen 7 dagen na ontvangst van de zaken of na uitvoering van de werkzaamheden/reparaties of na ontvangst van de facturen.
9.3 Het recht van reclame vervalt, indien de afnemer niet binnen de hierboven vermelde termijn heeft gereclameerd en/of afnemer Van Cranenbroek niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.
9.4 Reclames, waaronder begrepen reclames ten aanzien van de garantieverplichtingen, geven de afnemer nimmer het recht nakoming van zijn verplichtingen jegens Van Cranenbroek op te schorten.

Artikel 11: Toepasselijk recht en forumkeuze

11.1 Op de met Van Cranenbroek gesloten overeenkomsten is met inachtneming van deze voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.3 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van met Van Cranenbroek gesloten overeenkomsten danwel nadere overeenkomsten, welke daarvan het gevolg zijn, danwel die ontstaan naar aanleidingen, zullen uitsluitend worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te 's-Hertogenbosch.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief! Blijf op de hoogte van onze actuele aanbiedingen, koopzondagen, speciale acties en dergelijke.